Hvitvaskingslovutvalget har fremmet forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Pliktene presiseres og håndhevingen av loven styrkes.


Les hele saken her!